Juridisk grunnlag

Barne- og familiedepartementet har med hjemmel i lov 16. juni 2017 nr. 47 om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner (Gjeldsinformasjonsloven) § 3 gitt Gjeldsregisteret AS tillatelse til å drive virksomhet som gjeldsinformasjonsforetak.

Gjeldsinformasjonsloven gir rammer for organisering, tjenester, virksomhets­begrensning, marked og krav til tilsyn.

Forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven (Gjeldsinformasjons­for­skriften) detaljerer tjenestenes innhold, finansforetakenes plikt til avgivelse, samt krav til informasjonssikkerhet og sletting.