Personvernsdeklarasjon

Gjeldsregisteret AS er et gjeldsinformasjonsforetak med konsesjon fra Barne- og familiedepartementet til å motta, innhente, registrere og utlevere gjeldsopplysninger.

Gjeldsregisteret AS får gjeldsinformasjonen fra finansforetakene som oppdaterer vårt register kontinuerlig.

Hensikten er å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger ved å bidra til å gi banker og andre kredittytere mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en lånesøker allerede har. Her er en oversikt over de viktigste brukerne, og hva de bruker informasjonen til:

Finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse

 • Behandling av konkret kredittsøknad eller ved endring av vilkår på en løpende kreditt
 • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt
 • Utarbeidelse av kredittscoremodeller (finansforetak)

Kommuner

 • Behandling av søknad om startlån eller ved endring av startlån
 • Kontroll ved utbetaling av innvilget kreditt

Kredittopplysningsforetak

 • Kan formidle oppslag i gjeldsinformasjon til kredittytere nevnt ovenfor når disse skal foreta kredittvurdering
 • Utarbeide kredittscore etter forespørsel fra noen som har saklig behov for å innhente kredittopplysninger

Privatpersoner

 • Innsyn i egne opplysninger

Norges Bank, Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå

 • Analyse-, overvåknings- og statistikkformål

Annen offentlig myndighet

 • Når det er særskilt hjemmel for det 

I tillegg kan gjeldsopplysninger utleveres til forskningsformål, og Barne- og likestillings-departementet kan i forskrift gi nærmere regler, eller treffe enkeltvedtak om utlevering.

Som privatperson kan du gi tredjeparter som er partnere med Gjeldsregisteret AS samtykke til å innhente dine gjeldsopplysninger. Behandling kan eksempelvis være digital presentasjon i din nettbank/app, annen digital flate, eller for kredittbehandling hos et finansforetak. Formål og varighet med behandlingen avklares mellom deg som privatperson og tredjeparten. Oversikt over dine samtykker er tilgjengelig i vår innsynstjeneste. Der vises oversikt over eksisterende og historiske samtykker (inneværende år og fjoråret), samt logger over bruk. Du kan når som helst oppheve et aktivt samtykke.

Begrensninger i bruk av gjeldsinformasjonen

Den som har mottatt gjeldsopplysninger kan ikke gi opplysningene videre til andre. For finansforetak og kredittopplysningsforetak gjelder dette også overfor andre foretak i samme konsern. Unntak er formidling av oppslag i gjeldsopplysninger og utlevering av kredittscore fra kredittopplysningsforetak.

 • Opplysningene kan ikke brukes til markedsføring eller lignende.

Oppbevaring og sletting av informasjonen

Gjeldsinformasjonen blir slettet i hht. Gjeldinformasjonsloven §15:

«Gjeldsinformasjonsforetak som etablerer et register, skal slette gjeldsopplysninger fra registeret når gjelden er innfridd og eventuell kredittramme er avviklet.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om sletting av gjeldsopplysninger»

I praksis betyr det at alle gjeldsopplysninger blir løpende og uten ugrunnet opphold slettet etter følgende rutine:

 • Løpende når beskjed om sletting mottas fra finansforetakene
 • Teknisk sett slik at all tidligere informasjon slettes, enten ved overskriving med ny status, eller ved sletting av opplysning om lån/kreditt når lånet er nedbetalt eller kreditt avsluttet

Forutsetningen for slettingen er at finansforetakene har innrapportert sletting til Gjeldsregisteret AS når gjelden er innfridd og eventuell kredittramme er avviklet.

Tilsyn

Gjeldsregisteret AS er under tilsyn fra Finanstilsynet. 

 

Tilgang og innsyn

Alle personer med norsk fødsels- og d-nummer kan få tilgang til gjeldsopplysninger om seg selv ved bruk av innsynstjeneste.

 

Klage

Du kan rette henvendelser om feil i gjeldsopplysningene dine til finansforetakene som har registrert opplysningene. Dette kan gjøres via innsynstjenesten.

 

Kontakt oss

Dersom du har henvendelser relatert til behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på post@gjeldsregisteret.com.