Oversikt

Gjeldsinformasjonsloven angir virksomheter som kan benytte hvilke produkter: 

Gjeldsinformasjon på person - Oppslag

"Gjeldsinformasjon på person" tilbys som et standard oppslagsprodukt. Produktet består av opplysninger om en persons gjeldssituasjon fordelt på;

  • Nedbetalingslån, dvs kreditt med avtalt avdragstid
  • Rammekreditt, f.eks kredittkort
  • Faktureringskort, dvs betalingskort uten avtalt ramme

Ved oppslag sendes gjenpartsbrev til den opplysningen gjelder, digitalt via Digipost/eBoks eller som brev. Tjeneste for varsling via SMS kommer senere.

Oppslag i produktet "Gjeldsinformasjon på person" er tilgjengelig for finansforetak, Husbanken, Statens pensjonskasse og kommuner i forbindelse med behandling av startlån. Oppslag kan gjøres via web (infotorg.no), eller via integrerte oppslag i bank- og andre fagsystemer. 

Gjeldsinformasjon på person - Påføring for kredittscore

Påføring av gjeldsinformasjon for utarbeidelse av kredittscoremodeller er et standard filbasert produkt. Produktet består av gjeldsopplysninger om en persons gjeldssituasjon fordelt på;

  • Nedbetalingslån
  • Rammekreditt
  • Faktureringskort

Produktet kan benyttes ved utarbeidelse av kredittscoremodeller på eksisterende kunder. Med utarbeidelse av kredittscoremodeller menes utvikling og forbedring av modeller som anvendes i kredittvurdering ved behandling og avgjørelse av kredittsøknader.

Gjeldsopplysninger til bruk ved utarbeidelse av kredittscoremodeller skal alltid utleveres samtidig til virksomheter som har bedt om slik utlevering, og maksimalt fire ganger årlig. Datoer for dette blir publisert når de foreligger.

Uttrekk

Filbaserte uttrekk av totalbestanden i registeret tilrettelegges som standardprodukt for offentlige myndigheter.